Cikkek

Millei Ilona: A Pécsi Kerékpár Egyesület zászlója

Pécsi Szemle 1998. (1. évf.) 1-2. szám, 92-97. oldal
Letöltés: pdf20


Millei Ilona

 

A PÉCSI KERÉKPÁR EGYESÜLET ZÁSZLÓJA

 

 

Legyetek üdvözölve sporttársak Pécs vendégszerető falai között, „Adj Isten - minden jót!” Pécsi Kerékpár Egyesület

Az emberiség főtörekvése a mindent mozgató őserőt megismerni és czéljaira felhasználni. Az isteni szikra: a tudomány, mutatja az utat ehez. A vágy a nagy célokat elérni, adja az erőt és bizalmat. A véletlen megfigyelése szüli a reményt, a remény a kitartást.

Zsolnay Vilmos,

a „P.K.E.” elnöke[1]

 

 

 

E tanulságos jelmondattal indul a Bolgár Tivadar által 1894-ben szerkesztett “biciklista” Emlékkönyv.1 E fiatal, gyorsan fejlődő sportegyesület méltón rászolgált a fenti örökérvényű bölcsességekre: A PKE demokratikus sportegyesület lesz, amely szívesen lát és fogad körébe minden becsületes, tiszta jellemű férfiút, rang és vallás-különbség nélkül, olvasható az 1894-ben, Ágh Timot által szerkesztett Emléklapokban. Ez az egyesület azért alakult, hogy szolgáljon a közegészség-ügynek.[2]

A gombamódra szaporodó kerékpár egyesületek száma hazánkban ekkor 30 körül volt, köztük az 1891-ben elsőként megalakult budapesti Hunnia Magyar Bicycle Club, az 1892-ben alakult szombathelyi Pannónia Magyar Kerékpárosok Egyesülete és az 1892. december 4-én létrehozott Pécsi Kerékpár Egyesület, a PKE.

1893. január 7-én Zsolnay Vilmos elnökletével felállt a tisztikar, amely a versenyzőkkel és pártoló tagokkal együtt összesen 126 főt számlált.

Ezzel egyidőben az egyesület elkészíttette díszes zászlaját is. A csinos zászló szövetét Fichtl Károlyné és nővére hímezték.[3]

Az aktív egyesületi munka a társegyesületekkel való jó kapcsolat kialakulását eredményezte. Ezt illusztrálja egy díszfelvonuláson készült felvétel, melyet az egykori Majláth, ma Kossuth téren rendeztek. A biciklisták magyaros jellegű fehér sapkás, zsinóros egyenruhában, egyesületi zászlóval, virágkoszorúval vonultak fel. A versenyzők mögött az abban az időben is kuriózumnak számító velocipéd, egy kétüléses (tandem) és egy négyüléses kerékpár látható.[4]

A Pécsi Közlönya Pécsi Kerékpár Egyesület névváltoztatásáról tudósít.[5] A PKE 1896-tól a Pécsi Bicycle Club, rövidítve PBC nevet használja. Ez év január 22-én, mint a PBC megtartja új alakuló közgyűlését a Vadember szállodában, új alapszabályt dolgoz ki. Az új vezetőségben ismét elnök lett Zsolnay Vilmos, alelnök pedig Kiss József. Ez indokolja a PBC monogram használatát a zászlócsúcson.

Ezen aktív sportidőszak minden mozzanatáról tudósítanak a korabeli napilapok és a Bolgár Tivadar által szerkesztett Kerékpár-Sportc. havonta kétszer megjelenő kerékpáros sportújság. Jelentős volt a PBC által 1896. augusztus 15–16-án rendezett nemzetközi kerékpárverseny. Az országos verseny III. díjazottja Bedő Imre[6] lett. 1896. októberében igazolt át a PBC-be Lauber Dezső, Pécs talán legaktívabb, legsokoldalúbb sportolója, korábban a Pécsi Athlétikai Club, a PÁC versenyzője.

 

psz 1998 01 02 17 millei ilona 01

 

Csoportkép, a Pécsi Kerékpár Egyesület zászlójával. Középen: Zsolnay Vilmos, tőle jobbra Kiss József. A harmadik sorban a jobb szélen sötét ruhában Walla Ferenc, elöl a Bedő testvérek.

 

A századvég kerékpáros hírei a kitűnő eredmények mellett már a nehézségekről is beszámolnak. Az 1897–98-as csúcsidőszakot követően, országos jelenségként, a hanyatlás évei következnek, ami a PBC-t sem kerülhette el. A kerékpáradó bevezetése már csak kegyelemdöfés volt az amúgy is lehangolt sportolóknak. A „bicikli-adó” bevezetéséről, hatásáról így ír a helyi sajtó: Majd ha ezután is rohanva száguld egy-egy kerékpáros, rákiált a rendnek őre, hall! elő az adócédulát s a roham lecsillapodik, a biciklis előkeresi pátensét, csak az aztán mehet a következő rendőrig ki szintén ellenőrzi... s így lassulva a bicikli futása, ismét eljön a nyugodt rettegés nélküli séta...[7] A PBC gyors összeomlásáról a Pécsi Napló 1901. június 14-i száma tudósít.[8]

 

* * *

 

 

A zászló leírása

 

A zászló un. zászlólapokból és zászlórúdból áll, a hozzá tartozó szalagok azonban hiányoznak.[9] Korabeli felvételeken két zászlószalag azonosítható, egy HUNNIA M.B... és egy nemzetközi kerékpár verseny... kezdetű szövegrész olvasható. A kétlapos, kétoldalas négyzet alakú 54x54 cm-es zászlólap, melynek előlapja kék, hátlapja sárga színű hímzett szövet. Előlapján középen az egyesület emblémája. Az alapra applikált kör alakú sárga színű szöveten áthímezve PKE monogram, a P betű bordó, a K ek- rü, az E zöld színű. A szélek felé haladva sugaras körirat: PÉCSI KERÉKPÁR EGYESÜLET ALAPÍTTATOTT felirat fent, lent: 1892- es évszám, ennek színe sárga. Hátlapján középen körirat és négysoros szöveg, amelyet balról makkos tölgyfaág, jobbról babérág terméssel, ún. „címerkoszorú” keretez. Alul masnira kötött szalag fogja össze az ágakat. Körirat: ADJ ISTEN /MINDEN JÓT. Négysoros középfelirat: Edzett testben nemes szellem / Ez legyen a jelszavunk / A kerékpár gyorsasága / Hirdesse hogy haladunk. Színei: világos-középkék. A zászlólaphoz tartozó fémszálas rojt a két külső szélt keretezi, a két belső szélre eredetileg érintőlegesen 9 db. kétágú, zsinóron függő bojtot erősítettek, melyekkel felkötötték a textíliát a rúdra. Minden bojtot egy-egy fémszállal bevont fagolyón fűztek át, amely egyben díszítésül is szolgált. A zászlórúd fa, ill. fémrészekből áll, melyhez a zászlócsúcs tartozik. A farúd alsó végén esztergált csavarmenet, amelybe a rúd folytatólagos darabját erősítették. A felső végén a farész rézcsőben, majd noduszban folytatódik. Ennek középtengelyében illeszkedő díszes zászlócsúcs, melynek egyik oldalán kör zárt koszorúban PBC monogram, áttört, vésett ötvösmunka. A rúd fém részeihez egy oldalirányban álló lemez, ill. csőplasztika, folyamatos levél, ill. indamotívum csatlakozik, ehhez kötözhető a textillap.

psz 1998 01 02 17 millei ilona 02

psz 1998 01 02 17 millei ilona 03

A zászlónyélen három oszlopban, összesen 45 db zászlószeg, vagyis névlemez látható, egy sem hiányzik. A zászlószegek különböző méretű ezüstlemezek, vésett szöveggel. A névlemezek tulajdonosai, akik között a kor nemcsak helyi, de országos hírű kiválóságaival is találkozhatunk, szinte kivétel nélkül hódoltak e nemes sportnak, versenyzői, ill. amatőr szinten. Magas korára való tekintettel köztük csak Zsolnay Vilmos volt ez alól kivétel. A névlemezek az első oszlopban: Kiss Józsefné (Kiss József alelnök neje); Zsolnay Vilmos; Hunnia Magyar Bicykle Club Budapest; dr. Hudomel József Budapest (orvos, a Budapesti Hunnia BC elnöke); Bláthy Ottó Budapest (gépész- mérnök, a Hunnia alelnöke); Jelfy Gyula (a Hunnia titkára); Pusch Henrik Budapest; Zom- bori Sport=Egylet; Udvary Ferencz Szombathely; Fichtl Károly és családja (gépész, kerékpár raktár tulajdonos); Kohárits N.J.né; Kiss József; Dr. Kiss Emil (ügyvéd); Bolgár Tivadar; Kohárits N. János; Zsolnay Miklós; Szikorszky Tádé; Mattyasovszky Jakab (gyárosok); Dr Krasznay Miklós; ifj. Bedő Imre (kávéháztulajdonos, a PKE titkára); Kalisch Mór; Walla Ferenc (órás-ötvösmester, választmányi tag). A második oszlopban: Littke Lenczi (Lőrinc); Pataky Vilmos; Radosavljevics Tivadar. A harmadik oszlopban: Dr. Vermes Lajos (földbirtokos, szabadkai „sportmatador”); Ifj. Kindl József; Bayer Ferencz; Höfler N. János (bőrgyáros); Dr. Wallenstein Bódog (fogorvos, közkórházi orvos); Krausz Ede; Lőwy Lajos; Dr. Jobst László; Kiss Ernő; Jantay Gyula; Pintér Ferencz (városi árvaszéki elnök); Ganter Ferencz; Neumann Soma; Piacsek Virgil (építész-kőfaragó); Deutsch Zsigmond; Wallerstein Ede; Ifj. Scholz Antal (sörgyáros); Dollinger András; Szigriszt Lajos; Erreth Kálmán.

psz 1998 01 02 17 millei ilona 04

 

Az elkészült zászlót felavatása előtt már használta az egyesület.[10]A pécsi kerékpárosok egyesülete, mely napokban részt vett, s díjat is nyert a budapesti nemzetközi biczikli- versenyen, a Tauszig-féle kereskedés kirakatában kiállította ezt a díjat: ezüst tintatartót.

Mellette kiállította most készült zászlaját, melyet ugyan már használtak a budapesti versenyen is, de csak e hó 24-ikén, a pécsi versenyek napján fognak ünnepélyesen fölavatni az egy éves fennállás emlékére.

Az 1893. szeptember 24-én, vasárnap rendezett versenyekről így írt az esti zászlóavatás tudósítója.[11]: Két óra után vonultak föl a kerékpárosok szép zászlójukkal, melyet este avattak föl. A menetben ott voltak Budapestről a ‘Hunnia Magyar Bicycle Club’, a ‘Zombori Sport-Egylet’ képviselői és számos vidéki vendég... Az újsághír továbbá a versenyeket és azok eredményeit ismerteti. A versenyek után a kerékpárosok Zsolnay Vilmos elnökük lakására mentek, hol a házigazda gazdag vacsorát rendezett számukra. Este a „Vadember”-ben volt a bankett. Az első felköszöntőt Schick Rezső mondta a zombori kerékpárosok nevében. Kiss József, az egylet alelnöke a vendégekért ürítette poharát; Ezután az egyesület zászlaját behozta Littke Lenczi; a társaság zajos éljenzéssel fogadta s megkezdődött a szegbeverés. Az első szeget Kissné úrhölgy ütötte a zászlónyélbe, a második szeget Zsolnay Vilmos elnök, a harmadik szeget Ludvig Gyula, a ‘Hunnia’ küldötte, mint keresztapa; ezután a zombori egylet küldötte, majd az egyleti tagok verték be a többi szeget a zászlónyélbe. A társaság hajnalig maradt együtt víg poharazás közben élénk kedélyhullámzásban.

Az eseménnyel kapcsolatos érdekes hír olvasható a Bolgár Tivadar által szerkesztett Emlékkönyvben. Udvary Ferenc híres szombathelyi sports-man nem tudott megjelenni a PKE zászlóavatási ünnepélyén, de udvarias levélben kimentve elmaradását, a zászló részére küldött egy szeget, „A sportban is légy magyar” jelmondattal kérte bevésni.A jelmondat ismeretlen ok miatt nem került a zászlónyélre. Ugyanitt olvasható: Az egész országban elterjedt magyaros jellegű sportruha tőle ered. A PKE egyleti öltözéke is az Ud- vardy-féle sportruha volt.Sajnos a ruháról részletes leírás nem maradt fenn, csak annyit tudunk, hogy a ruházaton a nemzeti színek szerepeltek. A felszereléshez fehér sportsapka tartozott.

Helyi jellegű adat a sportruha divathoz. Az elfogadott egységes sportfelszereléseken kívül a pécsi biciklisták PKE monogramos sporttrikót is viseltek. Ilyen trikót visel a következő csoportképen Walla Ferenc a kép jobb szélén, a kis világos zászló előtt ülő sötét ruhás versenyző.

 

psz 1998 01 02 17 millei ilona 05

 

 

A zászló restaurálása

 

A zászlót, mint a múlt század végének Pécs sporttörténetét képviselő jelentős tárgyat 1984-ben a Pécsi Várostörténeti Múzeum állandó kiállításán állították ki. Ezt megelőzően Galambos Mónikával részlegesen konzerváltuk. A tisztítástól a pótlásig a teljes felújítást 10 év múlva végeztük el. A zászlót poros, szennyezett állapotban vettük át. A hátlap sárga színű hímzett textíliája lényegesen rosszabb állapotban volt, mint a zászló előlapja. A szövetre hasadások, hiányok voltak jellemzők.

A csak színben különböző, anyagában azonos két oldal állapotbeli különbségének oka a színezési technológia nem megfelelő alkalmazásában keresendő. A zászlólapok lapos és domború hímzéseinek hiányai, kopásai a szakadozott helyeken volt a legjobban megfigyelhető. A rendkívül rossz állapotú sárga színű szövetet tisztítás után teljesen alábéleltük. A felfeslő szálakat varrással az alábélelő anyaghoz rögzítettük, majd a hímzés hiányait pótoltuk. A rúd, a zászlócsúcs és a rojt csak tisztítást igényelt. A textilkonzerválást követően a zászlólapokat összevarrtuk, majd a tárgyat eredeti állapotába állítottuk vissza. Egy zsibvásáron történt sikeres vásárlással a hiányzó zászlóbojtokat az eredetivel azonos két darabbal pótoltuk, így már csak három darab hiányzik.

 


[1] Emlékkönyv. A Budapesti-Pécsi nagy kerékpár távverseny alkalmából. Szerk.: Bolgár Tivadar. Pécs, 1894.

[2] Emléklapok Pécs sz. város múltjából és jelenéből. III. Turista- és sport-egylet. Szerk.: Ágh Timót, Pécs, 1894.

[3] Pécsi Figyelő, 1893. szeptember 16-i Kerékpárosaink zászlója c. tudósításából

[4] A ismeretlen fotós felvétele Hirth István: A pécsi kerékpársport kialakulása, 1984. kéziratban lévő dolgozatában szerepel. A közlés hozzájárulásáért ezúton mondok neki köszönetét

[5] 1896. január 21–23. számában

[6] Bödő László: A modern kor kibontakozása (1880-1918) Sportélet a századforduló idején. 42–109.p.

[7] Pécsi Közlöny, 1896. november 29. száma

[8] Az 1901. június 12-i közgyűlésen a jelenlévő 23 klubtag egységesen a PBC megszűnése mellett döntött, a megoldhatatlan anyagi gondokra történő hivatkozással. Bödő: i.m. 111.p.

[9] A Janus Pannonius Múzeum textilgyűjteményében

[10] Pécsi Figyelő, 1893. szeptember 16-i száma

[11] Pécsi Figyelő, 1893. szeptember 27-i száma